دستگاه هاي حركت  پسيو مداوم ” ‌‌Continuous   Passive    Motion    Device  ”  كه معمولا با نام  دستگاه هاي ‌CPM‌  خوانده مي شوند،جهت حفظ و بازگرداندن دامنه حركتي مفاصل مورد استفاده قرار مي گيرند.‌‌ ‌بازگشتن دامنه حركتي مفاصل پس از جراحي يا تروما به كيفيت  توانبخشي بستگي دارد .تاخير در توانبخشي ممكن است منجر به عملكرد ضعيف مفصل   يا بي حركتي شود.‌توانبخشي مفاصل شامل استفاده از حركات  اكتيو و پسيو به منظور بازگرداندن تحرك مفصل است. حركات پسيو مي تواند توسط يك فيزيو تراپ يا توسط  CPM‌ ‌ انجام شود.

 CPM ‌‌‌از طريق تحريك ترميم بافت هاي مفصلي ، گردش مايع مفصلي و كاستن از ادم منطقه اي بهبودي را افزايش مي دهد‌.

 همچنين ‌CPM‌  از چسبندگي ،خشكي مفاصل‌،كوتاهي ها و تخريب غضروف هاي مفصلي جلوگيري مي كند.

 پذيرش اين روش براي مفصل زانو اين انگيزه را ايجاد میکند تا از‌CPM‌  براي  توانبخشي ساير مفاصل نيز استفاده شود.

هم اكنون اين دستگاه براي مفاصل لگن‌، زانو، مچ پا، شانه ، آرنج و مچ دست نيز موجود است.

 مفصل آسيب ديده به طور مداوم و براي مدت زماني مشخص در جهت حركتي تعيين شده و بدون كمك خود بيمار توسط دستگاه حركت داده مي شود .

دستگاه در محلي در امتداد مفصل آسيب ديده  به وسيله استرپ هاي ولكرو نگه داشته شده است،

 و از يك بخش الكتريكي براي تنظيم دامنه و سرعت حركت استفاده مي شود.

 تنظيم دامنه حركتي اوليه  بر اساس راحتي بيمار و ساير فاكتور هايي كه ارزيابي مي شود تعيين می شود.

 افزايش دامنه حركتي به ميزان 3 تا 5 درجه در روز با توجه به تحمل بيمار صورت مي گيرد.‌

طي درمان با‌CPM‌  ناحيه مفصلي در دستگاه ايمن است.

اين دستگاه برنامه ريزي مي شود تا مفصل را به شكل پسيو در  دامنه از قبل تعيين شده‌، با سرعت معين حركت دهد. حركات آرام و كنترل شده اند و بيمار به شكل اكتيو از نيروي عضلاني براي تحرك اندام استفاده نمي كند.‌

دستگاه سی پی ام

مشکلات زانو

شانه یخ زده

تنیس البو